Bài tập Toán lớp 6: Thứ tự thực hiện phép tính (Có đáp án)

Qua bài viết trên của khogamemobile.com Thực hiện phép tính lớp 6 mà mình muốn chia sẻ đến cho mọi người, rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ các bài tiếp theo.

Bài tập Toán nâng cao lớp 6: Thứ tự thực hiện phép tính bao gồm các dạng bài tập cách thực hiện thứ tự một phép tính giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 6. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

A. Thứ tự thực hiện các phép tính lớp 6 Lý thuyết

1. Đối với biểu thức không có dấu ngoặc

  • Nếu phép tính chỉ có cộng, trừ hoặc chỉ có nhân, chia, ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
  • Nếu phép tính có cả cộng , trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện phép nâng lên lũy thừa trước, rồi đến nhân chia, cuối cùng đến cộng trừ.

Lũy thừa >> nhân và chia >> cộng và trừ.

2. Đối với biểu thức có dấu ngoặc.

Nếu biểu thức có các dấu ngoặc: ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông [ ], ngoặc nhọn { }, ta thực hiện phép tính theo thứ tự:

( ) >> [ ] >> { }

Ví dụ 1:

a) 5.42 – 18:32=5.16 – 18:9 = 80-2 = 78

b) 33.18 -33.12 = 27.18 -27.12 = 27.(18 – 12) = 27.6 = 162

c) 39.213 +87.39 = 39.(213+87) = 39.300 = 11700

d) 80 – [130-(12-4)2] = 80 – [130-82] = 80 – [130-64] = 80-66 = 14

Ví dụ 2:

a){[(16+4):4]-2}.6 = {[20:4]-2}.6 ={5-2}.6 = 3.6 =18

b)60:{[(12-3).2]+2} = 60:{[9.2]+2}=60:{18+2} = 60:20 = 3

B. Bài tập Thứ tự thực hiện phép tính lớp 6

Bài toán 1 : Thực hiện phép tính:

a) 5 . 22 – 18 : Three b) 17 . 85 + 15 . 17 – 120 c) 23 . 17 – 23 . 14 d) 20 – [ 30 – (5 – 1)2 ] e) 75 – ( 3.52 – 4.23) f) 2.52 + 3: 710 – 54: 33 g) 150 + 50 : 5 – 2.32 h) 5.32 – 32 : 42

Bài toán 2: Thực hiện phép tính:

a) 27 . 75 + 25 . 27 – 150 b) 12 : { 400 : [500 – (125 + 25 . 7)]} c) 13 . 17 – 256 : 16 + 14 : 7 – 1 d) 18 : 3 + 182 + 3.(51 : 17) e) 15 – 25 . 8 : (100 . 2) f) 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 – 8

Bài toán 3: Thực hiện phép tính:

a) 23 – 53 : 52 + 12.22 b) 5[(85 – 35 : 7) : 8 + 90] – 50 c) 2.[(7 – 33 : 32) : 22 + 99] – 100 d) 27 : 22 + 54 : 53 . 24 – 3.25 e) (35 . 37) : 310 + 5.24 – 73 : 7 f) 32.[(52 – 3) : 11] – 24 + 2.103 g) (62007 – 62006) : 62006 h) (52001- 52000) : 52000 i) (72005 + 72004) : 72004 j) (57 + 75).(68 + 86).(24 – 42) ok) (75 + 79).(54 + 56).(33.3 – 92) l) [(52.23) – 72.2) : 2].6 – 7.25

Bài toán 4 : Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 70 – 5.(x – 3) = 45 b) 12 + (5 + x) = 20 c) 130 – (100 + x) = 25 d) 175 + (30 – x) = 200 e) 5(x + 12) + 22 = 92 f) 95 – 5(x + 2) = 45 g) 10 + 2x = 45 : 43 h) 14x + 54 = 82 i) 15x – 133 = 17 j) 155 – 10(x + 1) = 55 ok) 6(x + 23) + 40 = 100 l) 22.(x + 32) – 5 = 55

Bài toán 5 : Tìm x, biết:

a) 5.22 + (x + 3) = 52 b) 23 + (x – 32) = 53 – 43 c) 4(x – 5) – 23 = 24.Three d) 5(x + 7) – 10 = 23.5 e) 72 – 7(13 – x) = 14 f) 5x – 52 = 10 g) 9x – 2.32 = 34 h) 10x + 22.5 = 102 i) 125 – 5(4 + x) = 15 j) 26 + (5 + x) = 34

Bài toán 6 : Tìm x, biết:

a) 15 : (x + 2) = Three b) 20 : (1 + x) = 2 c) 240 : (x – 5) = 22.52 – 20 d) 96 – 3(x + 1) = 42 e) 5(x + 35) = 515 f) 12x – 33 = 32 . 33 g) 541 – (218 + x) = 73 h) 1230 : 3(x – 20) = 10

Bài toán 7 : Thực hiện phép tính.

a) 27 . 75 + 25 . 27 – 150;

b) 142 – [50 – (23.10 – 23.5)]

c) 375 : {32 – [ 4 + (5. 32- 42)]} – 14

d) {210 : [16 + 3.(6 + 3. 22)]} – 3

e) 500 – {5[409 – (2³.3 – 21)²] – 1724}

Bài toán 8 : Thực hiện phép tính.

a) 80 – (4.52 – 3.23)

b) 56 : 54 + 23.22 – 12017

c) 125 – 2.[56 – 48 : (15 – 7)]

d) 23.75 + 25.10 + 25.13 + 180

e) 2448 : [119 -(23 -6)]

f) [36.4 – 4.(82 – 7.11)2 : 4 – 20160

g) 303 – 3.{[655 – (18 : 2 + 1).43+ 5]} : 100

Bài toán 9 : Tìm x, biết:

a) 48 – 3(x + 5) = 24 b) 2x+1 – 2x = 32 c) (15 + x) : 3 = 315 : 312 d) 250 – 10(24 – 3x) : 15 = 244 e) 4x + 18 : 2 = 13 f) 2x – 20 = 35 : 33 g) 525.5x-1 = 525 h) x – 48 : 16 = 37

Bài toán 10 : Tìm x, biết:

a) [(8x – 12) : 4] . 33 = 36 b) 41 – 2x+1 = 9 c) 32x-4 – x0 = Eight d) 65 – 4x+2 = 20140 e) 120 + 2.(8x – 17) = 214 f) 52x – 3 – 2 . 52 = 52. Three g) 30 – [4(x – 2) + 15] = Three h) 740:(x + 10) = 102 – 2.13

Bài toán 11 : Tính tổng sau.

S = 4 + 7 + 10 + 13 +………………+ 2014 + 2017

S = 35 + 38 + 41 +……….+ 92 + 95

S = 10 + 12 + 14 +……….+ 96 + 98

Gợi ý bài toán 11: Tổng của dãy số cách đều.

Bước 1: tính số số hạng qua công thức : n = (số cuối – số đầu) : d + 1

Với d là khoảng cách giữa hai số hạng liên tiếp.

Bước 2: Tính tổng S qua công thức: S =frac{Số cuối + Số đầu}{2}.n

Bài 12. Tìm giá trị của x để thỏa mãn 65− 4x+2= 20200

Thứ tự thực hiện các phép tình là dạng Toán thường gặp trong các bài học Toán 6. Đây là dạng Toán có trong các bài kiểm tra. Trong chương trình sách mới của Three bộ sách. Các em có thể tham khảo các lời giải của dạng Toán này sau đây:

C. Đáp án Bài tập Thứ tự thực hiện phép tính lớp 6

Bài toán 1:

a) 5 . 22 – 18 : 32 = 5.4 – 18 : 9 = 20 – 2 = 18

b) 17 . 85 + 15 . 17 – 120 = 17. (85 + 15) – 120 = 17.100 – 120 = 170 – 120 = 50

c) 23 . 17 – 23 . 14 = 23.(17 – 14) = 23.3 = 8.3 = 24

d) 20 – [ 30 – (5 – 1)2 ] = 20 – [30 – 42] = 20 – [30 – 16] = 20 – 14 = 6

e) 32 f) 47 g) 142 h) 43

Bài toán 2:

a) 27 . 75 + 25 . 27 – 150 = 27. (75 + 25) – 150 = 27.100 – 150 = 270 – 150 = 120

b) 12 : { 400 : [500 – (125 + 25 . 7)]} = 12 : { 400 : [500 – (125 + 175)]}

= 12 : { 400 : [500 – 300]} = 12 : { 400 : 200} = 12 : 2 = 6

c) 13 . 17 – 256 : 16 + 14 : 7 – 1 = 221 – 16 + 2 = 207

d) 197 e) 14 f) 285

Bài toán 3:

a) 23 – 53 : 52 + 12.22 = 8 – 5 + 12.4 = 8 – 5 + 48 = 51

b) 5[(85 – 35 : 7) : 8 + 90] – 50 = 5[(85 – 5) : 8 + 90] – 50

= 5[(80 : 8 + 90] – 50 = 5[10 + 90] – 50 = 5.100 – 50 = 500 – 50 = 450

c) 2.[(7 – 33 : 32) : 22 + 99] – 100 = 2.[(7 – 3) : 22 + 99] – 100

= 2.[4 : 22 + 99] – 100 = 2.[4 : 4 + 99] – 100 = 2.[1 + 99] – 100 = 2.100 – 100 = 100

d) 27 : 22 + 54 : 53 . 24 – 3.25 = 25 + 5.16 – 3.25 = 32 + 5.16 – 3.32 = 32 + 80 – 96 = 16

e) 40 f) 2002 g) 5 f) 4

i) Eight j) Zero ok) Zero l) 82

Bài toán 4:

a) 70 – 5.(x – 3) = 45

5.(x – 3) = 70 – 45

5.(x – 3) = 25

x – 3 = 25 : 5

x – 3 = 5

x = 5 + 3 = 8

b) 12 + (5 + x) = 20

5 + x = 20 – 12

5 + x = 8

x = 8 – 5 = 3

c) 130 – (100 + x) = 25

100 + x = 130 – 25

100 + x = 105

x = 105 – 100 = 5

d) 175 + (30 – x) = 200

30 – x = 200 – 175

30 – x = 25

x = 30 – 25 = 5

e) x = 2 f) x = Eight g) x = Three h) x = 2

i) x = 10 j) x = 9 ok) x = 2 l) x = 6

Bài toán 5 :

a) 5.22 + (x + 3) = 52

5.4 + (x + 3) = 25

20 + (x + 3) = 25

x + 3 = 25 – 20

x + 3 = 5

x = 5 – 3 = 2

b) 23 + (x – 32) = 53 – 43

8 + (x – 9) = 125 – 64

8 + (x – 9) = 61

x – 9 = 61 – 8

x – 9 = 53

x = 53 + 9 = 62

c) 4(x – 5) – 23 = 24.3

4(x – 5) – 8 = 16.3

4(x – 5) – 8 = 48

4(x – 5) = 48 + 8

4(x – 5) = 56

x – 5 = 56 : 4

x – 5 = 14

x = 14 + 5 = 19

d) 5(x + 7) – 10 = 23.5

5(x + 7) – 10 = 8.5

5(x + 7) – 10 = 40

5(x + 7) = 40 + 10

5(x + 7) = 50

x + 7 = 50 : 5

x + 7 = 10

x = 10 – 7

x = 3

e) x = Eight f) x = 7 g) x = 11

h) x = Eight i) x = 18 j) x = 12

Bài toán 6:

a) 15 : (x + 2) = 3

x + 2 = 15 : 3

x + 2 = 5

x = 5 – 2 = 3

b) 20 : (1 + x) = 2

1 + x = 20 : 2

1 + x = 10

x = 10 – 1 = 9

c) 240 : (x – 5) = 22.52 – 20

240 : (x – 5) = 4.25 – 20

240 : (x – 5) = 100 – 20

240 : (x – 5) = 80

x – 5 = 240 : 80

x – 5 = 3

x = 3 + 5 = 8

d) 96 – 3(x + 1) = 42

3(x + 1) = 96 – 42

3(x + 1) = 54

x + 1 = 54 : 3

x + 1 = 18

x = 18 – 1

x = 17

e) x = 68 f) x = 23 g) x = 250 h) x = 61

Bài toán 7:

a) 27 . 75 + 25 . 27 – 150

= 27.(75 + 25) – 150

= 27.10 – 150 = 270 – 150 = 120

b) 142 – [50 – (23.10 – 23.5)]

= 142 – [50 – 23.(10 – 5)]

= 142 – [50 – 23.5]

= 142 – [50 – 23.5]

= 142 – [50 – 8.5]

= 142 – [50 – 40]

= 142 – 10

= 132

c) 375 : {32 – [ 4 + (5. 32- 42)]} – 14

= 375 : {32 – [ 4 + (5. 9 – 42)]} – 14

= 375 : {32 – [ 4 + (45 – 42)]} – 14

= 375 : {32 – [ 4 + 3]} – 14

=375 : {32 – 7} – 14

= 375 : 25 – 14

= 15 – 14 = 1

d) {210 : [16 + 3.(6 + 3. 22)]} – 3

= {210 : [16 + 3.(6 + 3. 4)]} – 3

= {210 : [16 + 3.(6 + 12)]} – 3

= {210 : [16 + 3.18]} – 3

= {210 : [16 + 54]} – 3

= {210 : 70} – 3 = 3 – 3 = 0

e) 500 −{5 × [409 − (23 × 3 − 21)2] − 1724}

= 500− {5 × [409 − (8 x 3 − 21)2] − 1724}

= 500 − {5 × [409 −(24−21)2] − 1724}

= 500 − [5×(409−32)−1724]

= 500 − [5×(409 − 9) −1724]

= 500 − (5×400 − 1724)

= 500 − (2000 − 1724)

= 500 − 276

= 224

Bài toán 8:

a) 80 – (4.52 – 3.23)

= 80 – (100 – 24)

= 4

b) 56 : 54 + 23 . 22 – 12017

= 52 + 25 – 1

= 25 + 32 – 1

= 56

c) 125 – 2.[56 – 48 : (15 – 7)]

d) 23.75 + 25.10 + 25.13 + 180

= 23 . 75 + 25 . ( 10 + 13 ) + 180

= 23 . 75 + 23 . 25 + 180

= 23 . ( 75 + 25 ) + 180

= 23 . 100 + 180

= 2300 + 180

= 2480

e) 2448 : [119 -(23 -6)]

= 2448 : (119 – 17)

= 2448 : 102 = 24

f) [36.4 – 4.(82 – 7.11)2 : 4 – 20160

= 144 − 4.(82−77)2: 4 − 1

= 144 − 4.52: 4 − 1

= 144 − 4. 25:4 − 1

= 144 − 100: 4−1

= 144 − 25 − 1

= 118

g) 303 – 3.{[655 – (18 : 2 + 1).43+ 5]} : 100

= 303 – 3. {[ 655- (18: 2 + 1).64 + 5]}: 1

= 303. 3 {[ 655 – (9 + 1). 64 + 5]}: 1

= 303. 3{[655 – 10. 64 + 5]}: 1

= 303. 3{[655 – 640 + 5]}: 1

= 303. 3{[15 + 5]}:1

= 303. 3. 20: 1

= 909. 20 : 1

= 18180 : 1

= 18180

Bài toán 9:

a) x = 3

b) x = 5

c) x = 66

d) x = 5

e) x = 1

f) x = 5

g) x = 1

h) x = 40

Bài toán 10:

a) x = 15

b) x = 4

c) x = 3

d) x = 1

e) x = 8

f) x = 3

g) x = 5

h) x = 0

Bài toán 11 :

a) S = 4 + 7 + 10 + 13 +………………+ 2014 + 2017

Số số hạng: n = 672. Tổng: 679056

b) S = 35 + 38 + 41 +……….+ 92 + 95

Số số hạng: n = 21. Tổng: 1365

c) S = 10 + 12 + 14 +……….+ 96 + 98

Số số hạng: n = 45. Tổng: 2430

Bài 12

65 − 4x+2 = 20200

65 − 4x+2 =1

4x+2= 65 – 1

4x+2= 64

4x+2=43

x + 2 = 3

x = 3 – 2

x = 1

D. Bài tập thức tự thực hiện phép tính

Bài 1. Trong đợt tri ân khách hàng của một cửa hàng điện máy xanh, cửa hàng giảm 20% giá niêm yết cho mỗi một sản phẩm tivi LG. Cửa hàng vẫn lãi 10% của giá nhập về đối với mỗi chiếc tivi bán ra. Giá niêm yết của một chiếc tivi là bao nhiêu, biết rằng mỗi sản phẩm tivi bán ra thì cửa hàng lãi được 800 000 đồng.

Bài 2. Một ô tô đã đi 110 km trong Three giờ. Trong giờ thứ nhất, xe đi được 1/Three quãng đường. Trong giờ thứ hai, xe đi được 2/5 quãng đường còn lại. Hỏi trong giờ thứ ba xe đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 3. Một người đi xe đạp trong 5 giờ. Trong Three giờ đầu, người đó đi với vận tốc 14km/h; 2 giờ sau, người đó đi với vận tốc 9km/h.

a) Tính quãng đường người đó đi được trong Three giờ đầu; trong 2 giờ sau.

b) Tính quãng đường người đó đi được trong 5 giờ.

Các dạng bài tập Toán 6 khác:

  • Bài tập Toán nâng cao lớp 6: Tìm điều kiện chia hết
  • Bài tập Toán lớp 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên và các phép toán
  • Bài tập Toán lớp 6: Điểm – Đường thẳng – Tia
You might also like