Tiếng Anh 7 Unit 8 A Closer Look 2 – Loigiaihay.com

Qua bài viết trên của khogamemobile.com Unit 8 lớp 7 a closer look 2 mà mình muốn chia sẻ đến cho mọi người, rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ các bài tiếp theo.

Bài 1

Grammar

1. Mix the 2 sentences, utilizing though / although.

(Kết hợp hai câu, sử dụng “though / although”.)

Instance:

She watched the movie twice. She did not perceive the movie.

(Cô ấy đã xem bộ phim hai lần. Cô ấy không hiểu nội dung của bộ phim đó.)

→ Though / Although she watched the movie twice, she did not perceive it.

(Mặc dù cô ấy đã xem bộ phim hai lần, cô ấy vẫn không hiểu nội dung của nó.)

→ She did not perceive the movie though / although she watched it twice.

(Cô ấy không hiểu nội dung bộ phim mặc dù cô ấy đã xem nó hai lần.)

1. The questions have been very tough. He solved them simply.

2. He was a fantastic actor. He by no means performed a number one function in a movie.

3. They spent some huge cash on the movie. The movie wasn’t an enormous success.

4. The movie was a comedy. I did not discover it humorous in any respect.

5. We performed nicely. We could not win the match.

Phương pháp giải:

Chúng ta sử dụng “though / although” trước một mệnh đề để nối hai ý tương phản trong cùng một câu.

Lời giải chi tiết:

1. The questions have been very tough. He solved them simply.

(Các câu hỏi rất khó. Anh ấy đã giải quyết chúng một cách dễ dàng.)

Though / Although the questions have been very tough, he solved them simply.

(Mặc dù các câu hỏi rất khó, nhưng anh ấy đã giải quyết chúng một cách dễ dàng.)

→ He solved questions simply though / although they have been very tough.

(Anh ấy đã giải quyết các câu hỏi một cách dễ dàng mặc dù chúng rất khó.)

2. He was a fantastic actor. He by no means performed a number one function in a movie.

(Anh ấy là một diễn viên tuyệt vời. Anh ấy chưa bao giờ đóng vai chính trong một bộ phim nào cả.)

Though / Although he was a fantastic actor, he by no means performed a number one function in a movie.

(Mặc dù anh ấy là một diễn viên tuyệt vời, nhưng anh ấy chưa bao giờ đóng vai chính trong một bộ phim nào cả.)

→ He by no means performed a number one function in a movie though / although he was a fantastic actor.

(Anh ấy chưa bao giờ đóng vai chính trong một bộ phim nào mặc dù anh ấy là một diễn viên tuyệt vời.)

3. They spent some huge cash on the movie. The movie wasn’t an enormous success.

(Họ đã chi rất nhiều tiền cho bộ phim. Bộ phim không thật sự thành công.)

Though / Although they spent some huge cash on the movie, the movie wasn’t an enormous success.

(Mặc dù họ đã chi rất nhiều tiền cho bộ phim, nhưng bộ phim không thật sự thành công.)

→ The movie wasn’t an enormous success though / although they spent some huge cash on the movie.

(Bộ phim không thật sự thành công mặc dù họ đã chi rất nhiều tiền cho bộ phim đó.)

4. The movie was a comedy. I did not discover it humorous in any respect.

(Bộ phim là phim hài. Mình không thấy nó buồn cười chút nào.)

Though / Although the movie was a comedy, I did not discover it humorous in any respect.

(Mặc dù bộ phim là phim hài, nhưng mình không thấy nó buồn cười chút nào.)

→ I did not discover the movie humorous in any respect though / although it was a comedy.

(Mình không thấy bộ phim buồn cười chút nào mặc dù nó là một bộ phim hài.)

5. We performed nicely. We could not win the match.

(Chúng ta đã chơi rất tốt. Chúng ta không thể thắng trận đấu.)

Though / Although we performed nicely, we could not win the match.

(Mặc dù chúng ta đã chơi rất tốt, nhưng chúng ta không thể thắng trận đấu.)

→ We could not win the match though / although we performed nicely.

(Chúng ta không thể thắng trận đấu mặc dù chúng ta đã chơi rất tốt.)

You might also like